Obchodní podmínky, záruční podmínky, reklamační řád - eshop

 

Prodávající:
hermély s.r.o.
Tovačovská 3337/2d
750 02 Přerov
IČO: 07388063 DIČ: CZ07388063

Provozovna, odběrné místo:
Tovačovská 3337/2d,750 02 Přerov

Kupující:
a) spotřebitel - je fyzická osoba při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ani v rámci výkonu svého povolání. Při vyplnění objednávky není uvedeno žádné IČO. nebo

b) firma, podnikatel - je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba která podniká na základějiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba , která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů. Při vyplnění objednávky je uvedeno IČO subjektu. nebo

c) státní organizace - například školy, úřady, zdravotnická zařízení apod... Opět při vyplnění objednávky je uvedeno IČO subjektu.

Tudíž uvede-li kupující IČ prohlašuje tím, že je podnikatel nebo státní organizace a nikoliv spotřebitel

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro prodej zboží pouze v České republice. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Cleanshop s.r.o., dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.hermely.cz, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:
- bezzávadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na prodejně předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem odesláním objednávky. Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. V takovém případě je prodávající oprávněn žádat kupujícího potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující takovou objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

V. Cena zboží a úhrada

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v E-SHOP jsou platné pouze pro nákup prostřednictvím e-shop objednávky bez asistence našich prodejců. Nelze je uplatňovat na naší kamenné prodejně či odběrných místech! Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě tiskové chyby v ceně uvedené na internetových stránkách, může být objednávka jednostraně zrušena ze strany prodávajícího. Ceny uvedené v obchodu www.hermely.cz platí i při platbě v hotovosti, na dobírku, převodem na bankovní účet není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

VI. Způsob a cena dopravy - platí pouze pro ČR:

a) osobní odběr zboží na adrese Tovačovská 3337/2d, 750 02 Přerov - platba hotově, bankovní převod (nelze platit platební kartou)
b) ČESKOU POŠTOU 1 balík do 10 kg (dobírka, bankovním převodem). Cena 133,- Kč s DPH, dobírka 36,- Kč s DPH 

c) ČESKOU POŠTOU 1 balík 10-30 kg (dobírka, bankovním převodem). Cena 175,- Kč s DPH, dobírka 36,- Kč s DPH 

d) ČESKOU POŠTOU 1 balík 30-50 kg (dobírka, bankovním převodem). Cena 350,-Kč s DPH, dobírka 36,- Kč s DPH
e) FOFR 1 balík do 30 kg (bankovním převodem). Cena 220,- Kč s DPH

f) DPD 1 balík do 30 kg (dobírka, bankovním převodem). Cena 151,- Kč bez DPH, dobírka 28,- Kč s DPH
d) osobním odvozem ke kupujícímu - pouze u větších strojů v ceně nad 40.000 bez DPH. U takové objednávky je doprava ZDARMA. Zboží Vám přivezeme, předáme a předvedeme. Platba je vždy v hotovosti na místě předání zboží. Termín závozu bude dopředu dohodnut telefonicky.

 

U zboží označeného jako NADROZMĚRNÉ je nutné volit dopravce FoFR.

 

Při výběru platby "Bankovním převodem" Vám bude nejprve zaslán doklad - faktura a až po jejím uhrazení Vám bude zasláno zboží.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1.

 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete prosím mailem na hermely@hermely.cz a následně přibalte ke zboží.

Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu firmy hermely s.r.o., Tovačocská 3337/2d, 750 02 Přerov, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

 

VIII.Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

IX.Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

X.Reklamace (Práva z vadného plnění)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu a to zasláním, nebo dodáním na naše reklamační oddělení: hermély s.r.o.,Tovačovská 3337/2d, 750 02 Přerov.

reklamace zboží - v případě, že kupujícím je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na infolinku +420 603 570 637 nebo zašlete dotaz na email: hermely@hermely.cz.

 

XI. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, tablet, mobilní telefon a jiná multimediální zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na výše uvedená zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečné ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 25. 5. 2018. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

 

Záruční podmínky, reklamační řád

 

Zboží prodávané v našem e-shopu pochází od jednotlivých zastoupení značek v ČR a je určené pouze pro český trh s originálními záručními listy. Jen tak máte zajištěný bezplatný záruční servis po dobu 24 měsíců v síti autorizovaných záručních servisů jednotlivých značek.

Převzetím zboží spotřebitelem se rozumí okamžik převzetí od provávajícího resp. od dopravce. Převzetím zboží podnikatelem se rozumí předání zboží prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce slouží daňový doklad vystavený prodávajícím. Na tomto dokladu budou uvedeny všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky. Pokud je to vzhledem k charakteru zakoupeného zboží potřebné vystaví prodávající záruční list obsahující specifikaci rozsahu záruky, podmínky a dobu platnosti.

Délka záruční doby

Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží viz úvod tohoto reklamačního řádu.

a) Je-li kupujícím spotřebitel dle definice VOP, je zákonná záruční doba 24 měsíců**. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.

b) Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel dle definice VOP, je zákoná doba stanovena na 12 měsíců** (nákup na IČO). Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.

** Uvedená záruční doba však neplatí pro zboží spotřebního charakteru, které podléhá opotřebení následkem užívání výrobku k účelu, ke kterému je určený a jeho samotná životnost je menší než výše uvedené záruční lhůty. Tzn. například papírový spotřební materiál, filtrační segmenty, hadry, utěrky, textilní návleky mopů, díly úklidového nářadí jejichž životnost je závislá na frekvenci používání jako například, držáky mopů, pedály držáků mopu, klipsny na jazyky mopů apod. U takto definovaného spotřebního materiálu drží prodávající lhůtu 1 měsíc od převzetí zboží pro odhalení případné výrobní či technologické vady, po kterou může kupuící tyto vady reklamovat. U výše vypsaných výrobků v tomto čl. II je obvyklá životnost od 1 do 12 měsíců v závislosti na způsobu a četnosti používání.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Kontrola a převzetí doručeného zboží

Zboží je před expedicí kontrolováno a důkladně zabaleno. Tudíž garantujeme, že jsme výrobky odeslaly v nepoškozeném stavu. Nicméně ve výjimečných případech může být poškozeno přepravcem. V tomto případě musíte reklamaci uplatňovat u přepravce. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození sepsat s dopravcem škodní protokol. (u přepravních služeb přímo s řidičem, u České pošty s řidičem nebo ve lhůtě do 24 hod od převzetí) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží napřebírat z důvodu poškození. Toto platí také pro přebírání zboží na prodejnách.

Pokud kupující nepřekontroluje zboží bezprostředně při přijetí a v případě poškození nesepíše s přepravcem protokol, nemá žádné potvrzení, že mechanické poškození nespůsobil sám kupující, a tudíž přichází o jakoukoli možnost náhrady škody vzniklé mechanickým poškozením. Záruka se totiž nevztahuje na mechanické poškození.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá

 • používáním k jinému účelu než je výrobek určen
 • mechanickým poškozením zboží
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • zanedbáním péče a pravidelné údržby
 • poškozením přírodními živly

Při zásahu neodborné osoby do vnitřní elekroinstalace či mechanismů, které nejsou určeny pro ovládání výrobku záruka automaticky zaniká. Stejně tak záruka zaniká při poškození či odstranění pečetí a štítků s výrobním číslem.

V případě, že reklamace nebude uznána, prodávající sdělí kupujícímu důvod zamítnutí a nabídne možnost nezáruční opravy. Zároveň kupujícího informuje o ceně této opravy, případně o novém alternativním výrobku.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace, které je znečištěné a nesplňuje základní předpoklady pro hygienické předání zboží.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a v souladu s právními předpisy, platným v ČR.

Postup reklamace

V případě, že se na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vyskytne vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má zákazník v záruční době právo na reklamaci výrobku. Reklamaci výrobku je možno uplatnit přímo v našem servisu, kam je možno reklamovaný výrobek zaslat:

hermély s.r.o.
Tovačovská 3337/2d
750 02 Přerov
IČO: 07388063
DIČ: CZ07388063

Před odesláním reklamace na naši adresu nás prosím kontaktujte na emailové adresy hermely@hermely.cz, obchod@hermely.cz, eshop@hermely.cz (uveďte typ výrobku, číslo nákupní faktury, stručný popis závady), urychlíte tím vyřízení vaší reklamace. Doporučujeme výrobek zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím výrobku. Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou - zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Doporučujeme zásilku pojistit.

U produktů, kde je předmětem reklamace vada viditelná okem, doporučujeme zboží vyfotit a fotografie zaslat na e-mailovou adresu hermely@hermely.cz v příloze ke zprávě, která bude obsahovat Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Tento způsob šetří čas i peníze oběma stranám. Ve většině případů stačí našim dodavatelům pro posouzení reklamace právě tyto fotografie a není potřeba zboží fyzicky zasílat. Po vyjádření výrobce případně dovozce produktu Vás bude kontaktovat náš pracovník a e-mailem nebo telefonicky Vás informuje o dalším postupu. V případě uznání reklamace se domluvíte na výměně, opravě případně zaslání náhradního dílu. V případě neuznání reklamace Vás bude pracovník rovnou informovat o možnostech a ceně nezáruční opravy.

Pokud se jedná o raklamaci vady, která viditelná není, reklamovaný produkt pošlete v originálním obalu zpět na níže uvedenou adresu, balík označte zřetelně slovem "REKLAMACE" a do balíku přiložte kopii daňového dokladu, u strojů také kopii záručního listu (pokud u stroje záruční list nebyl vypište alespoň výrobní číslo stroje) a průvodní dopis. Tento dopis by měl obsahovat Vaše jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit. Opět po vyjádření výrobce případně dovozce Vás bude kontaktovat náš pracovník a informuje Vás o dalším postupu viz výše.

Jestliže Vám více vyhovuje zboží dovést osobně, můžete, ale je potřeba se nejdříve telefonicky domluvit na telefonním čísle 603 570 637, nebo 581 793 217. Opět k produktu přiložte kopii daňového dokladu spolu sprůvodním dopisem obsahujícím Vaše Jméno, číslo daňového dokladu, popis závady, popřípadě jiné informace, které nám chcete sdělit.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb., a činí 30 dnů.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.11.2014

Pro bližší či přesnější informace nás můžete kontaktovat na:

hermély s.r.o.
Tovačovská 3337/2d
750 02 Přerov
tel: +420 603 570 637, +420 581 793 217
mail: hermely@hermely.cz, obchod@seznam.czeshop@hermely.cz